piatok 13. januára 2012

Programové vyhlásenie +1 kandidátov


Toto je programové vyhlásenie +1 kandidátov. Verzia z dňa 13. 1. 2012. Nakoľko je to dynamický dokument, ku ktorému sami pridávame ďalšie príspevky je lepšie isť na aktuálnu verziu tu: https://docs.google.com/document/d/1SFC2EpHXga33_v4-H5H71Mm2yQCGK4hcyxL6L8dR4yA/edit
Akokoľvek konštruktívna kritika je vítaná. I len prosté vyjadrenie súhlasu poteší.Programové vyhlásenie

STRANY +1 HLAS

O nás


Strana +1 hlas vznikla krátko po páde vlády na jeseň 2011 ako pracovný nástroj občanov, nespokojných s vývojom slovenskej politickej scény, vzhľadom na absolútnu stratu dôvery v ľudí reprezentujúcich naše záujmy a najmä v systém, ktorý umožňuje opakovane zneužívať občiansku dôveru, pričom občan má minimálne nástroje na kontrolu a opravu v prípade potreby.


Problémy, ktoré vnímame
 1. Opakované zlyhávanie aktuálneho politického systému (malý progres a vysoké náklady).
 2. Strata dôvery občanov v politický systém a rastúca apatia spoločnosti.
 3. Systém je konfliktný - vytvára priestor pre vznikanie “táborov” a tým vytvára priestor pre obchod s intelektuálnym kapitálom. Ten nielenže zástupcom nepatrí navyše občanom už ani neslúži (politický manažment tejto krajiny nie je schopný nájsť efektívne riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny, posilňovanie výkonnosti krajiny a efektívne využívanie nášho ľudského, geografického a geopolitického potenciálu) a jeho fungovanie je založené na finančných dlhoch, ktoré sám vytvára (napr. politickou propagandou) a nie na kvalite myšlienok jednotlivcov.
 4. Zastaralosť systému (morálna aj materiálna neefektívnosť), ktorý bol vytvorený                    v odlišnom časopriestore a nezodpovedá možnostiam budovania systémov riadenia verejných vecí v dnešnej dobe. IT technológie umožňujú (dostupné pre širokú verejnosť) vytvorenie novej “architektúry” verejnej správy, ktorá umožní opätovne naštartovať rast prosperity a rozvoj celej spoločnosti.
 5. Absencia reálnych kontrolných mechanizov pre občanov a skoro nereálne podmienky pri presadzovaní občianskej vôle (podmienky pre referendum).
 6. Imunita systému (odpor je zbytočný).
 7. Politická propaganda, ktorá je založená na psychologicko-manipulatívnych metódach, má minimálny informatívny charakter a je nákladná, čím vytvára od začiatku priestor pre vznik korupcie (alebo sa jedná o charitatívnu činnosť?).

Ciele

 1. Kompletná zmena - reštrukturalizácia politického systému.
 2. Vytvorenie politického systému na princípoch priamej demokracie (redukcia straníckeho systému, posilnenie vzťahu občan - zástupca, flexibilnejší, transperentnejší a spravodlivejší volebný systém, posilnenie občianskych kontrolných-monitorovacích mechanizmov, posilnenie a zjednodušenie inštitútu referenda a ďalšie).
 3. Vybudovanie mechanizmov pre zapojenie širšej verejnosti do procesov riadenia a kontroly správy verejných vecí. Motivácia k občianskej aktivite.


Ako chceme ciele dosiahnuť

 1. Obnovenie občianskeho vedomia poskytnutím priestoru pre verejnosť zúčastniť sa všetkých procesov (pasívne aj aktívne) v rámci činnosti strany +1 HLAS (tvorba dokumentov a prístup k nim, profily +1 kandidátov, +1 členov, komunikácia, a iné). Budovanie občianskej platformy, ktorej činnosť bude priamo implementovaná do procesov strany +1 HLAS.(ďalšie profily pribudnú v krátkom čase ako aj ďalší obsah na profiloch)
 1. Využitie dostupných internetových technológií v procese budovania občianskeho štátu riadeného na princípoch priamej demokracie, kde má občan prístup v reálnom čase ku všetkým štátotvorným procesom a kde má priestor zasahovať, monitorovať a hodnotiť výsledky zástupcov.
 2. Minimalizácia budovania straníckych štruktúr (strana +1 HLAS nevidí vďaka dostupným komunikačným a internetovým technológiam opodstatnenosť mohutných straníckych štruktúr)
 3. Efektívne využitie dostupných IT technológií na maximálnu automatizáciu administratívnych procesov a zúženie verejnej správy. Zníženie nákladov na fungovanie štátneho aparátu.
 4. Zmena volebného a zastupiteľského systému.


Návrhy konkrétnych krokov na dosiahnutie cieľov (pracujeme na ďalších):

 1. Spätná väzba občanom - pravidelné podávanie informácií o činnosti v politickej funkcii     s maximálnym využitím internetových technológií.
 2. Iniciovanie zmeny súčasného volebného poriadku na nový: s čiastočným územným založením.
 3. Zmena spôsobu vytvorenia vlády, tak aby vláda zaujímala svoju výkonnú moc a nebola prepojená priamo na strany.
 4. Zákonné zmeny v prípave a organizovaní volieb, tak aby sila financií nezvýhodňovala bohatých kandidátov a strany.
 5. Zmena zákona o referende, tak aby bolo pre politikov záväzné.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára